Med pomembneje uspehe strokovne sekcije reevalcev pa velja omeniti sprejem Pravilnika o delovanju spletnega portala www.resevalci.org, ki ga je IO sprejel novembra 2003, s ?imer je bila pridobljena pravna polaga za raziritev delovanja sekcije na medmreju. Spletni portal Sekcije reevalcev v zdravstvu sestavljajo vhodna stran s povezavami, forum z monostjo sodelovanja in izmenjavo mnenj v razli?nih vsebinskih sklopih ter spletni ?asopis Reevalec. Za spletni ?asopis je Sekcija pridobila mednarodno standardno serijsko tevilko - ISSN pri Narodni in univerzitetni knjinici. Prvo tevilko smo do?akali februarja 2006. Izdajanje novih tevilk, za katerimi se skriva veliko prostovoljnega dela, bogatijo priloge, ki jih predstavljajo diplomska dela ?lanov Sekcije reevalcev v zdravstvu ter digitalna izdaja zbornikov predavanj s preteklih strokovnih sre?anj.

2. slovenski MRMI te?aj

Spotovane kolegice in kolegi,

objavljamo program in prijavnico za MRMI te?aj, ki bo v od 2. - 4. februarja v Portorou v kongresnem centru Life Class - hotel Slovenija.

Te?aj obsega teoreti?na predavanja in prakti?ne vaje (simulacije velikih nesre? na podro?ju namiljene drave), ki na usmerjajo udeleence v organizacijo reevanja innadaljnjeoskrbe ter ukrepanje na terenu.

Vabljeni k udelebi.

PROGRAM IN PRIJAVNICA