ISSN: 1581-7520
STROKOVNI, RAZISKOVALNI, PREGLEDNI ČLANKI IN POROČILA O DOGODKIH IZ URGENTNE MEDICINE, NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN SORODNIH PODROČIJ
 

- O publikaciji
- Izjava o avtorskih pravicah


           
O PUBLIKACIJI

Reševalec je strokovna spletna publikacija Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki je ena od strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza).

Publikaciji je dodeljena mednarodna standardna serijska številka (ISSN 1581 - 7520) in je v ISSN registrer vpisana z direktnim URL naslovom: casopis.resevalci.org. Publikacija bo predvidoma izhajala štiri krat letno. Izid prve številke v posameznem letu je predviden v začetku februarja, zadnje številke pa v začetku novembra.

Ob izidu vsake številke bodo objavljeni prispevki, ki bodo prispeli na naš e-naslov: resevalci.org(at)gmail.com in bodo po mnenju uredništva vsebinsko ustrezni za objavo. V časopisu pa bodo svoje mesto našli tudi zanimivejši prispevki, ki so predhodno že bili objavljeni v drugih publikacijah sekcije kot so to naprimer zborniki strokovnih srečanj.

TOP

           
UREDNIŠTVO
Odgovorni urednik: Igor Crnić (ZD Izola, Reševalna služba slovenske Istre)    
 
Uredniški odbor: Andrej Fink (Klinični center Ljubljana, Reševalna postaja )    
  Branko Kešpert (ZD Celje, Predhospitalna enota)    
  Jože Prestor (ZD Kranj, Predhospitalna enota)    
TOP

           
NAVODILA AVTORJEM ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV

Vabimo vas, da nam pošljete prispevke za objavo na e-naslov: resevalci.org(at)gmail.com

Prispevki v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem) naj vsebinsko obravnavajo eno od področij: urgentna medicina in nujna medicinska pomoč, medicina - splošno, poklic reševalcev v zdravstvu iz različnih vidikov (formalno in neformalno usposabljanje, zakonodaja, sociologija, psihologija, ...), tehnično reševanje, oprema in tehnični pripomočki pri reševanju in oskrbi pacientov.

Prispevke bo prejel in pregledal uredniški odbor, ki bo odločal o vsebinski primernosti prispevka za objavo. Avtor bo z odločitvijo o objavi seznanjen v roku 30 dni. Eden od članov uredništva bo stopil v stik z avtorjem in podal priporočila glede morebitne dopolnitve vsebine.

Avtorje vljudno prosimo, da strogo upoštevajo navodila za pisanje prispevkov. Navodila lahko prenesete na računalnik s klikom na ikono: Navodila avtorjem za pripravo prispevkov = .pdf datoteka. Na vašo željo vam pošljemo predlogo dokumenta (template) za pripravo prispevka.

Za slovnično pravilnost prispevkov so odgovorni izključno avtorji prispevka .

TOP

           
IZJAVA O AVTORSKIH PRAVICAH

Vse objave spletnega časopisa reševalec so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP (Ur.l. RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US: U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 17/2006). Vsaka nedovoljena objava delov tega spletnega časopisa ali drugačna zloraba vsebine bo prijavljena in preganjana v skladu z zakonom.

Avtorji prispevkov soglašajo, da se z objavo poslanega prispevka vse materialne avtorske pravica prenesejo tudi na Sekcijo reševalcev v zdravstvu. Oba subjekta lahko s prispevkom prosto razpolagata in med njima v nobenem primeru ne nastaja nikakršna obveznost. Izjema za navedeno nastane le v primeru zavestne odločitve ene od strani, da iz naslova materialnih pravic podeli drugi strani nagrado ali omogoči druge ugodnosti.

Obiskovalci strani imajo prost dostop do vseh v tem časopisu objavljenih vsebin. V primeru uporabe prispevkov kot literature je nujno specificirati obstoj avtorske pravice © in v nadeljavnju navesti vir v sledečem zaporedju: avtor, naslov prispevka, nosilec avtorske pravice, stran in celoten URL naslov (podrobneje razloženo spodaj).

TOP

           
           
NAVODILO ZA CITIRANJE VSEBIN IZ PUBLIKACIJE (PRIMER NAVAJANJA LITERATURE)

Ob citiranju vsebine strokovnega časopisa "Reševalec" za navedbo literature uporabite spodaj navedeno zaporedje in obliko. Po navedbi obvezno vključite točen URL naslov dokumenta, ki ste ga citirali.

Avtor-ji (do 3). Naslov prispevka. © Sekcija reševalcev v Zdravstvu, Zbornica-Zveza - ZSDMSBZTS. Reševalec - spletni časopis. letnica. Številka. Številka strani od - do.

URL: http://casopis.resevalci.org/karkoli_ze/imedokumenta.pdf
 
Ob citiranju prilog (diplomske naloge, zborniki, ... ) pa jih citirajte kot samostojne publikacije v skladu s pravili citiranja uporabljenih virov. Te publikacije so namreč bile že samostojno objavljene in jih z dovoljenjem avtorjev in/ali urednikov zaradi lažje dostopnosti vsebin ponujamo kot priloge našim rednim vsebinam.
 
TOP